เกี่ยวกับเรา

Saladbook Make Healthy Content More Appetizing Saladbook ตั้งใจอยากให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้ไม่ขัดสน อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี และสังคมที่น่าอยู่ ซึ่ง การที่เราจะมีชีวิตดีขึ้นได้นั้น เราต้องอาศัยความรู้ ในการดำเนินชีวิตและตัดสินใจ เราจึงแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน สุขภาพ การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยสื่อสารผ่านรูปแบบ infographic ที่สวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย ย่อยง่าย เพื่อให้อ่านแล้ว ก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที หรือสามารถกระตุ้นความคิด ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือเป็นข้อมูลในการติดตามสอดส่อง เพื่อช่วยกันดูแลสังคม ให้พัฒนาไปทางที่ถูกต้องต่อไป