เลิกใช้หลอด หยุดเลือดเต่า

Marine debris in Thai Water

ขยะทะเลในประเทศไทย

2552-2558

ขยะทะเลเป็นขยะพลาสติกน้ำหนักเบา ไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาอันสันถูกมนุษย์ทิงไว้ และพัดพาไหลลงสู่ทะเล โดยคลื่น ลม กระแสน้ำ น้ำข้ึนน้ำลง โดยทางตรงและทางอ้อม

สัตว์ทะเลหลายชนิดต้องเสียชีวิต จากการกินขยะทะเล ซึ่งผลิตจากพลาสติก ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารจนตายในที่สุด

ปริมาณขยะประเภทต่างๆในทะเลไทย

จากรายงานการทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเลขององค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) เมื่อปี 2015 พบว่าชาติสมาชิกอาเซียน 5 ชาติ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย จีน รวมถึงไทย ทิ้งขยะทะเลติด 1 ใน 10 ของโลก

ปริมาณขยะที่จีนปล่อยสู่ทะเล

อันดับ 1 จีน 8.82 ล้านตันต่อปี

ปริมาณขยะที่อินโดนีเซียปล่อยสู่ทะเล

อันดับ 2 อินโดนีเซีย 3.22 ล้านตันต่อปี

ปริมาณขยะที่ฟิลิปปินส์ปล่อยสู่ทะเล

อันดับ 3 ฟิลิปปินส์ 1.88 ล้านตันต่อปี

ปริมาณขยะที่เวียดนามปล่อยสู่ทะเล

อันดับ 4 เวียดนาม 1.83 ล้านตันต่อปี

ปริมาณขยะที่ศรีลังกาปล่อยสู่ทะเล

อันดับ 5 ศรีลังกา 1.59 ล้านตันต่อปี

ปริมาณขยะที่ไทยปล่อยสู่ทะเล

อันดับ 6 ไทย 1.03 ล้านตันต่อปี

ปริมาณขยะที่อียิปต์ปล่อยสู่ทะเล

อันดับ 7 อียิปต์ 0.97 ล้านตันต่อปี

ปริมาณขยะที่มาเลเซียปล่อยสู่ทะเล

อันดับ 8 มาเลเซีย 0.94 ล้านตันต่อปี

ปริมาณขยะที่ไนจีเรียปล่อยสู่ทะเล

อันดับ 9 ไนจีเรีย 0.85 ล้านตันต่อปี

ปริมาณขยะที่ศรีลังกาปล่อยสู่ทะเล

อันดับ 10 บังกลาเทศ 0.79 ล้านตันต่อปี

8.82
3.22
1.88
1.83
1.59
1.03
0.97
0.94
0.85
0.79
จีน
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
ศรีลังกา
ไทย
อียิปต์
มาเลเซีย
ไนจีเรีย
บังกลาเทศ

ประเทศไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญต่อปริมาณขยะทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และได้นำข้อกังวลเหล่านี้เป็นหนึ่งวาระของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยผลการหารือมีความเห็นชอบตรงกันในการจัดทำ ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และ กรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล มุ่งหมายให้ลดปริมาณขยะทะเลด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชน ที่จะพัฒนานวัตกรรม หรือการนำกลับไปใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะ

แผนจัดการขยะพลาสติกระหว่างปี 2561-2573

ประเทศไทยตั้งเป้าการเลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงพลาสติกหุ้มขวดน้ำดื่ม กล่องโฟมบรรจุอาหารภายในปี 2565 และการเลิกใช้แก้วน้ำพลาสติก (ใช้ครั้งเดียว) และหลอดพลาสติกภายในปี 2568 ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสาร oxo (พลาสติกที่ย่อยสลายได้ และไมโครบีดส์) และยกเลิกขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 422 รายการ

ขณะเดียวกันเรายังตั้งเป่าลดปริมาณขยะไหลลงทะเล ด้วยการติดตั้งทุ่นกักขยะ ตามปากแม่น้ำต่างๆ ซึ่งจะช่วยสกัดไม่ให้ขยะจากแม่น้ำลำคลองไหลลงสู่อ่าวไหยและทะเลอันดามันได้ร้อยละ 80

ใครที่นำอินโฟกราฟฟิคของ infocraftic ไปใช้ นอกจากใส่ชื่อเว็บแล้ว กรุณาใส่ลิ้งค์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

© Copyright 2016-2019 Infocraftic.com. All Right Reserved. Design infographic and website by Crave A Craft