เฮ ปรับภาษีเงินได้ใหม่ เพิ่มลดหย่อน เสียภาษีลดลง

เฮ ปรับภาษีเงินได้ใหม่ เพิ่มลดหย่อน เสียภาษีลดลง
ยื่นภาษีปีนี้ไม่ต้องแปลกใจถ้าจะได้รับเงินภาษีคืนมากขึ้น นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป อันเป็นผลมาจาก

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2560

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560

โดยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โตมโหฬาล หมดปีใหม่ใครหมดเงินเที่ยว อย่าห่วง เพิ่มลดหย่อน จ่ายภาษีลดลง ประเด็นหลักๆมีรายละเอียด ดังนี้
การปรับเกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบรายการภาษี เกิน 120,000 บาท (เดิม 50,000)
จ่ายภาษีหากมีเงินเดือน เกิน 26,000 บาท

การหักค่าใช้จ่าย

50% (เดิม 40%) ไม่เกิน 100,000 บาท (เดิม 60,000)
เงินได้ตามมาตรา 40(1), 40(2) ค่าจ้างเงินเดือน ค่านายหน้า
เงินได้ตามมาตรา 40(3) เฉพาะค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่นรวมกัน หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร (เดิม เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ์)

การหักค่าลดหย่อน

ส่วนตัว 60,000 บาท (เดิม 30,000 บาท)
คู่สมรส 60,000 บาท (เดิม 30,000 บาท)
หากต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ รวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท
บุตร ไม่จำกัดจำนวน 30,000 บาท (เดิม 15,000 บาท ไม่เกิน 3 คน) ยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษา

ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี, กองมรดก, ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 60,000 บาท (เดิม 30,000)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2560 ใหม่

5,000,001 ขึ้นไป
(เดิม 4,000,001 ขึ้นไป)
35%
2,000,001 – 5,000,000
(เดิม 2,000,001 – 4,000,000)
30%
1,000,001 – 2,000,000 25%
750,001 – 1,000,000 20%
500,001 – 750,000 15%
300,001 – 500,000 10%
1 – 300,000* 5%

แถมปลายปีที่แล้ว ยังมีนโยบายช้อปช่วยชาติ เอามาลดหย่อนภาษีได้อีก เงินในกระเป๋าเพียบบบ แต่ถ้าอยากเพียบไปกว่านี้ ทำตามเรื่อง วิธีการบริหารเงิน 6 ข้อ: เกม(ของ)เศรษฐี

ที่มา

ลองอ่านเรื่องนี้ด้วยสิ