ประกันสังคม เจ็บเผื่อจ่ายหรือเจ็บที่ต้องจ่าย

ประกันสังคม เจ็บเผื่อจ่ายหรือเจ็บที่ต้องจ่าย

แต่ละเดือนมนุษย์เงินเดือนจะถูกหักเงินไป 4% โดยคำนวณต่ำสุด 1,650 บาทแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ในที่นี่จะยกตัวอย่าง คิดจากยอดสูงสุดไม่เกิน 15,000 ดังนั้นยังไงก็ไม่ถูกหักเกิน 750 บาท

การจัดสรรเงิน

เงินจำนวนนี้จะถูกแบ่งไปใช้ใน 3 ด้าน คือสำหรับตอนว่างงาน 0.5% เจ็บป่วย 1.5% และชราภาพ 3% เมื่ออายุ 55 ปี หากคิดจากยอด 750 บาท กรณีว่างงาน 75 บาท ค่ารักษาพยาบาล 225 บาท และ เงินชราภาพ 450 บาท

สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม

กรณีว่างงาน

  • ลาออก หากเราลาออกเอง จะได้รับเงิน 30% จากเงินเดือน หากคำนวณยอดสูงสุด 15,000 บาท จะได้รับ 4,500 บาท ทุกเดือน ไม่เกิน 3 เดือน
  • ถูกให้ออก หรือ ถูกยกเลิกจ้าง หากเราลาออกเอง จะได้รับเงิน 50% จากเงินเดือน หากคำนวณยอดสูงสุด 15,000 บาท จะได้รับ 7,500 บาท ทุกเดือน ไม่เกิน 6 เดือน

กรณีเจ็บป่วย พิการ

ได้รับการรักษาพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากโรงพยาบาลที่เราลงทะเบียนไว้ กรณีฉุกเฉิน สามารถเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด แล้วติดต่อขอรับค่ารักษาพยาบาลได้ในภายหลัง หรือหากทุพพลภาพ ก็สามารถรับการรักษาได้ฟรีเช่นกัน

กรณีชราภาพ

เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้รับบำเหน็จ หรือบำนาญ คิดจากจำนวนปีที่ส่งเงินเข้าประกันสังคม

  • น้อยกว่า 15 ปี ได้เงินบำเหน็จ คิดตามจำนวนเดือนที่ส่งเข้ากองทุน สมมุติส่งเงินเข้าประกันสังคม 10 ปี จะนำจำนวน 450 ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกจัดไว้เมื่อสูงอายุ คูณด้วยจำนวนเดือน 120 เดือน (10 ปี) จะได้ 54,000 บาท และจะได้จากนายจ้างส่งให้อีกหนึ่งเท่า ทั้งหมดรวมเป็น 108,000 บาท
  • 15 ปี ได้รับบำนาญ คำนวณจาก 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง จนเสียชีวิต สมมุติว่า ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนย้อนหลัง 30,000 บาท เราจะได้เงินรายเดือน 6,000 บาท
  • มากกว่า 15 ปี ได้รับบำนาญ คำนวณแยกเป็นสองส่วน ส่วนจ่ายถึง 15 ปีจะคิดจาก 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง จนเสียชีวิต สมมุติว่า ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนย้อนหลัง 30,000 บาท เราจะได้เงินรายเดือน 6,000 บาท และส่วนที่เกินจาก 15 ปี จะได้รับเงินพิเศษ 1.5% คูณจำนวนปีที่จ่ายเพิ่มมา สมมุติจ่ายเงินให้ประกันสังคม 20 ปี จ่ายเกินมา 5 ปี เอา 1.5% คูณ 5 จะได้ 7.5% 7.5% ของ 30,000 เท่ากับ 2,250 เมื่อรวมกับ 6,000 เราจะมีรายได้ 8,250 บาททุกเดือน

ที่มา

ลองอ่านเรื่องนี้ด้วยสิ