ประกันสังคม เพิ่มสิทธิตรวจสุขภาพฟรี

ประกันสังคม เพิ่มสิทธิตรวจสุขภาพฟรี

ปีใหม่นี้ สำนักงานประกันสังคม ได้มอบสิทธิประโยชน์ใหม่ให้แก่ผู้ประกันตน คือ การตรวจสุขภาพฟรี ในโรงพยาบาลที่ได้ลงทะเบียนไว้ กำหนดให้ได้รับการบริการตามช่วงอายุ เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ประกันตนสามารถรับบริการตรวจสุขภาพได้ อาทิ ตรวจร่างกายตามระบบ เช่น ตรวจเต้านม ตรวจตา ตรวจทางห้องปฎิบัติการ เช่น ตรวจเลือด ตรวจไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของไต และอื่นๆ หากเกิดภาวะผิดปกติต่อร่างกาย จะได้รักษาได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

ตารางการบริการตรวจสุขภาพ ตามแต่ละช่วงอายุ

อินโฟคราฟทิค ได้ทำตารางการบริการตรวจสุขภาพฟรีประกันสังคม เรียงจากอวัยวะหรือโรค ที่อนุญาตให้ตรวจได้ โดยไล่จากอายุน้อยไปมาก ซึ่งจะสามารถเข้าตรวจฟรีได้แตกต่างกันไปตามช่วงอายุ ดูได้จากจุดสีขาวของแต่ละเส้น

 1. การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test ตรวจได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยให้ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี
 2. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
 3. ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total HDL cholesterol อายุ 20 ปี ตรวจทุก 5 ปีขึ้นไป
 4. เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg ตรวจ 1 ครั้ง
 5. การเอ็กซ์เรย์ทรวงอก Chest x–ray อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง
 6. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข อายุ 30-39 ปี ความถี่ตรวจได้ทุก 3 ปี อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเสี่ยง
 7. มะเร็งปากมดลูก Pap Smear ตรวจอายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจตามความเหมาะสม หรือ
 8. การตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA อายุ 30-54 ปีขึ้นไปตรวจทุก5 ปี อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจแปปสเมียร์
 9. การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ อายุ 40-54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี
 10. การตรวจด้วยสาขา Snellen eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี
 11. การตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อไป

ที่มา

ลองอ่านเรื่องนี้ด้วยสิ